Chia nhóm ngẫu nhiên

Ứng dụng giúp bạn chia đều mọi thứ ra các nhóm một cách ngẫu nhiên

Chia nhóm ngẫu nhiên
Chú ý nhập mỗi thành viên 1 dòng.